Strona startowa » WTZ 2
Warsztat Terapi Zajęciowej Nr 2

Placówka jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie działa od 1998 r. Placówki znajduje się w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat obejmuje swoimi działaniami 64 wychowanków w przedziale wiekowym od 18 do 48 lat, zamieszkujących w Koszalinie
i w okolicznych gminach. Kierownikiem placówki jest pani Ewa Cyngiel.

Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczestników- osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową.

Wśród zajęć realizowanych w warsztacie znajdują się m. in.:

1. Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak: gospodarstwa domowego, stymulacji poznawczej, technik różnych, edukacji i umiejętności życia codziennego, rękodzieła artystycznego, obróbki drewna, ogrodniczo-florystycznej, ceramicznej, wikliniarskiej, przygotowania zawodowego, eko-art oraz grafiki i rzemiosł różnych.

2. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym, plastycznym

3. Zajęcia ogólno – rozwojowe.

4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.

W ramach warsztatu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne, mające na celu podtrzymanie umiejętności, zdobytych w placówkach szkolnictwa specjalnego, a także umożliwienie nabycia tych umiejętności przez osoby, które do tej pory ich nie nabyły.

Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym uczestnikom udział w praktykach zawodowych na terenie placówki w formie wykonywanych prac porządkowych i pielęgnacyjnych otoczenia oraz w Zakładach „BUMAR”
i „Espersen” w Koszalinie, gdzie uczestnicy praktyk wykonują prace porządkowe zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.

Działania warsztatu obejmują także organizację zajęć dodatkowych z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku, oraz uczestnictwo w różnorodnych imprezach w charakterze zaproszonych gości.

Niepełnosprawność jest ważnym problemem osobistym, rodzinnym, zdrowotnym, ale przede wszystkim społecznym. Osoby niepełnosprawne żyją w każdym społeczeństwie. Warsztat Terapii Zajęciowej organizuje szereg plenerów i wycieczek, które przyczyniają się do obniżenia stopnia izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zmiany stosunku do takich jednostek. Bliski kontakt niepełnosprawnego z osobą niezwiązaną z tym środowiskiem obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec takich ludzi, bo oto okazuje się, że niepełnosprawny może mieć własne zainteresowania, wyobraźnię, talent, styl. Dzięki takiej współpracy wzrasta aktywność niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Uczestnictwo w terapii zajęciowej oraz praktykach zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie daje szansę nabycia większych kompetencji społecznych i zawodowych. Pracownie takie jak zaradności społecznej oraz komunikacyjno- edukacyjno— autystycznej w najwyższym stopniu spełniają cele rehabilitacji społecznej, jakimi są dobre funkcjonowanie, działanie, dobre samopoczucie osób niepełnosprawnych oraz pełny rozwój ich osobowości i możliwości. Praca ta pozwala na przygotowanie takich osób do normalnego życia rodzinnego, do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest bardzo istotnym elementem w dalszym kierunku ich rozwoju. Różnorodność rehabilitacji oraz sposób organizowania zajęć przyczynia się do stworzenia osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w normalny życiu, dostępu do tych wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, w których mają możliwość uczestniczyć pełnosprawni. Poprzez takie działania kształtuje się również pozytywne nastawienie, postawę oraz więzi psychospołeczne pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.