Strona startowa » OREW realizowane projekty » Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." 2017-2019
"Przez rehabilitację do samodzielności..."

alt

Pragniemy poinformować, iż 1 kwietnia 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projetu "Przez rehabilitację do samodzielności..." w ramach Konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” finansowanego ze środków PFRON.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2017-31.03.2019 w dwóch okresach realizacji:I okres realizacji 01.04.2017-31.03.2018 rokuII okres realizacji 01.04.2018-31.03.2019 roku

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej i samowystarczalności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia, przygotowywanie ich do pełnienia ról społecznych w różnych środowiskach (w tym pracownika), wprowadzanie ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym oraz ich integracja z tym środowiskiem.

Waruniki rekrutacji uczestników projektu:W związku z dużą rozpiętością wiekową  oraz poziomem funkcjonowania,co wskazuje na duże różnice potrzebuczestników projektu,  rozróżniono dwie grupy docelowe działań:

I grupa beneficjentów
20 osób - dzieci i młodzież w wieku od 0 do 7 lat o orzeczonej niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze o opóźnionym rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.
II grupa beneficjentów
35 osoby - dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia, umiarkowanie, znacznie i głęboko niepełnosprawna intelektualnie z towarzyszącymi dysfunkcjami i schorzeniami, takimi jak MPD, zespół Downa, epilepsja, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa i inne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Grupę tą stanowią obecni wychowankowie Ośrodka.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego. Rekrutację przeprowadzi koordynator wraz z zespołem specjalistów. Podstawą wskazania do uczestnictwa w projekcie będzie aktualne orzeczenie oraz wynik oceny poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (badany za pomocą kwestionariusza oceny).
Beneficjentami projektu będą osoby wymagające wsparcia w zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia bądź wymagające wsparcia w poszczególnych funkcjach życiowych.

Kryteria formalne rekrutacji:
I grupa beneficjentów:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności na skutek różnorodnych przyczyn, jednakże zawsze powiązane z opóźnionym rozwoju
psychoruchowym lub niepełnosprawności intelektualnej.
2. Wiek: 0-7 lat ( w szczególnych wypadkach do 10 r.ż., gdy zespół specjalistów podejmie decyzję iż dziecko, funkcjonując na danym
poziomie oraz rozwijając się w określonym tempie, lepiej skorzysta z form wsparcia proponowanych dla tej grupy wiekowej)

II grupa beneficjentów:
1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu: umiarkowanym, znacznym lub głębokim
2. Wiek: 7-25 lat

Formy wsparcia proponowane uczestnikom projektu w ramach projektu:I grupa beneficjentów korzystać będzie z nastepujacych form wsparcia: terapia ruchowa, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia psychologiczne oraz hipoterapiaI grupa beneficjetów korzystać będzie z następującyh form wsparcia:trening samodzielności, trening interakcji społecznych, trening orientacji zawodowej, terapia logopedyczna, terapia SI, zajęcia psychologiczne, rehabilitacja ruchowa oraz hipoterapii. Dobór form wsparcia wynikać będzie z przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy funkcjonalnej oraz Indywidualnego Planu Działania poszczególnych uczestników.


Harmonogram planowanych działań
Rok 2017 2018
Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Okres realizacji projektu x x x x x x x x x x x x
Działania                        
I grupa uczestników                        
Terapia ruchowa x x x x   x x x x x x x
Terapia pedagogiczna x x x x   x x x x x x x
Zajęcia logopedyczne x x x x   x x x x x x x
Hipoterapia x x x     x x x x x x x
Zajęcia psychologiczne x x x x   x x x x x x x
II grupa uczestników                        
Trening samodzielności x x x x   x x x x x x x
Trening interakcji społecznych x x x x   x x x x x x x
Trening orientacji zawodowej x x x x   x x x x x x x
Terapia logopedyczna x x x x   x x x x x x x
Terapia integracji sensorycznej x x x x   x x x x x x x
Rehabilitacja ruchowa x x x x   x x x x x x x
Zajęcia psychologiczne x x x x   x x x x x x x
Hipoterapia x x x     x x x x x x x
Wsparcie wolontariuszy x x x x   x x x x x x x

alt

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu 2/2016 "Kurs na samodzielności - zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000106/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych.